716 Kansas Ave - Kansas City , KS (913) 940-0903 -